Địa điểm: Vĩnh Điền Trung – TP. Nha Trang

Chủ Đàu Tư: Nguyễn Văn Hoàng

Diện tích đất: 12 x 20 m

Thiết Kế: 01/2017

Xây dựng: 03/2017

Năm hoàn thành: 10/2017